Klauzula informacyjna

Opublikowano: 2019-01-02 21:43, Numer artykułu: 8985 , Autor: M.Szczepaniak

Obowiązek informacyjny

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. C, RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Przedszkole nr 49 ul. Adama Grzymały Siedleckiego 15 , 85 - 868 Bydgoszcz.

  1. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować               
  2. z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Przedszkole nr 49 ul. Adama Grzymały Siedleckiego 15 , 85 - 868 Bydgoszcz

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wypełnienia obowiązku spoczywającego na Przedszkolu nr 49 na podstawie ustawy Prawo Oświatowe

  1.  Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wymaganych przepisami ustawy o oświacie oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.
  2. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
  3. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
  4. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Przedszkola nr 49,                 w szczególności mogą to być firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych, firmy świadczące usługi z zakresu księgowości itp.
  6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o oświacie oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
  7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

1)     dostępu do swoich danych osobowych;

2)     poprawiania swoich danych osobowych;

3)     wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:

a)   zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

b)  potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4)     wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.